Tingimused

LAEVAPILETITE MÜÜGITINGIMUSED

1. Müügisüsteemi kasutamise üldsätted

1.1. Veebilehel laevapiletid.ee on AS Estravel Group (registrikood 10325720, KMKR: EE100141652, aadress Suur-Karja 15, Tallinn, Eesti, edaspidi Estravel) poolt kättesaadavaks tehtud reaalajas töötav internetipõhine laevafirmade poolt pakutavate reisijaveo- ja reisiteenuste andmebaas ja müügikeskkond (edaspidi Müügikeskkond).

1.2. Müügikeskkond võimaldab ööpäev läbi võrrelda laevafirmade pakkumisi ja teenuseid (st väljumisaegu, hindu, lisateenuseid, vabade kohtade saadavust jms) ning osta pileteid Viking Line, Eckerö Line, Linda Line ja Tallinki (edaspidi Laevafirmad) laevareisidele.

1.3. Broneerimissüsteemi kasutamine laevapileti (edaspidi Pileti) ostmiseks on kliendile tasuta st Pileti müügihinnale ei lisandu Estraveli poolset broneerimis- ega muid lisatasusid.

1.4. Laevafirmad pakuvad teenuseid ja informatsiooni Müügisüsteemi kaudu põhimõttel "nagu on" ja "nii nagu on võimalik".Ligipääs Müügisüsteemile ja Müügisüsteemi kasutamine on täielikult kasutaja omal vastutusel. Estravel on Laevafirmade müügiagent ja tegutseb Laevafirmade nimel ja arvel. Estravel ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida seoses Müügisüsteemi või sellega seotud rakenduste kasutamisega või kahju eest, mis tekkis teenuse mittekättesaadavuse tõttu.

1.5. Müügisüsteemi kasutamisega avaldab klient oma nõustumist veebilehel toodud tingimustega sh. käesolevate müügitingimustega ja Laevafirma reisijaveolepingu tingimustega.

1.6. Müügisüsteemis tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik.Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud broneeringute ja tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades on tasu maksmine sooritatud.

1.7. Andmete sisestamisega Müügisüsteemi annab isik nõusoleku nii enda kui ka teiste isikute, kelle jaoks ta teenuseid ostab, isikuandmete ja muude teenuse osutamiseks vajalike andmete edastamiseks Laevafirmale ja kolmandatele isikutele, kui see on seotud lepingu sõlmimise ja/või täitmisega.

1.8. Laevafirmal ja/või Estravelil on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud müügitingimusi või Müügisüsteemis kuvatud juhiseid või ei ole tasunud tellimuse eest.

 

2. Müügisüsteemi ja pileti kasutamine

2.1. Piletit ostes käitub klient Müügisüsteemis toodud juhiste järgi. Müügisüsteemis on toodud lingid, millele vajutades saab klient tutvuda vastavate tingimustega ja detailse infoga. Keelatud on valeandmete sisestamine, topeltbroneeringute vormistamine ja muu Müügisüsteemi väärkasutus.

2.2. Klient kontrollib Müügisüsteemi sisestatavate andmete õigsust (isikuandmed, auto mõõtmed, soodustused ja kannab seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Laevafirma omab õigust kontrollida andmete õigust kuni laevareisi lõppemiseni. Valede andmete esitamisel on Laevafirmal õigus küsida lisatasusid või keelduda reisiteenuse osutamisest.

2.3. E-pileti ostmisele eelnevalt kuvatakse Müügisüsteemis kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. Kui reisija nimi e-piletil ei ühti reisija nimega reisidokumendis ei ole e-pilet kehtiv.

2.4. Kliendi poolt sooritatud piletibroneeringut koos broneeritud pileti eest tasumisega mõistetakse kui kliendi ettepanekut reisijaveolepingu sõlmimiseks. Kliendi ettepanekut säilitatakse Müügisüsteemis elektrooniliselt 1 (üks) aasta ning Estravel edastab selle kliendi palvel viimase elektronposti aadressile.

2.5. Laevafirma nõustumise saamise hetkest kliendi ettepanekule loetakse reisijaveoleping kliendi ja Laevafirma vahel sõlmituks. Reisijaveolepingu sõlmimise kinnituseks saadab Estravel kliendi poolt teatatud elektronposti aadressile Laevafirma elektroonilise Pileti. Samuti saadetakse kliendi telefonile e-pileti kinnitus SMS’iga.

2.6. Juhul, kui klient ei ole Piletit või kinnitust kätte saanud ühe tunni möödudes maksekorralduse sooritamisest (ajal, mil pangalink on avatud), peab klient sellest koheselt Estravelit informeerima.

2.7. Juhul, kui Laevafirma ei anna nõustumist kliendi ettepanekule jääb reisijaveoleping sõlmimata ja Estravel tagastab kliendi poolt makstud tasu.

2.8. Piletite eest saab maksta internetipanga kaudu ja/või krediitkaardiga (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Danske Bank, Coop Pank, Nordea Finland, Osuuspankki, SP, Nooa, POP, Aktia, Handelsbanken, S-Pankki, Alandsbanken, LähiTapiola Pankki, VISA, MasterCard).

2.9. Pileti kättesaamisel peab klient viivitamatult kontrollima nime, reisiplaani ja reisiteenuste kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust. Estravel kõrvaldab dokumentide väljastamisel agendi poolt põhjustatud tehnilised puudused. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest.

2.10. Kui kliendile väljastatud piletil on mistahes puudus, mille on põhjustanud kliendi poolt valesti sisestatud andmed, rahuldatakse kliendi poolt soovitud muudatused olemasolevate võimaluste ja uute piletite ostuvõimaluste piires. Sellisel juhul kohustub klient tasuma kõik muudatusega ja/või uute piletite ostuga kaasnevad kulud.

2.11. Enne reisile minekut on vajalik sooritada pardale registreerimine ehk check-in õigeaegselt vastavalt Laevafirma tingimustele. Selleks on vaja Müügisüsteemist ostetud elektroonilisel piletil toodud broneeringunumbrit ning sõiduki- ja reisijate dokumente (pass, ID-kaart).

 

3. Laevafirmade tingimuste kohaldumine

3.1. Müügisüsteemi kaudu ostetud Piletitele kohalduvad lisaks käesolevatele Müügisüsteemi tingimustele laevafirmade üld- ja eritingimused. Enne pileti eest tasumist on kohustuslik tutvuda vastava Laevafirma tingimustega. Laevapileti eest tasumisega kinnitab klient, et ta on tutvunud Müügisüsteemi ja Laevafirma tingimustega ning aktsepteerib neid.

3.2. Piletil või reisikavas toodud laevareiside väljumis- ja saabumisajad võivad muutuda. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette ka reiside hilinemisi või annulleerimisi.

3.3. Klient peab tegema oma reisiplaani piisava ajavaruga, et võimalikud muudatused laevareiside väljumises ei saaks rikkuda reisile seatud ootusi.

3.4. Hilinemise või annulleerimise puhul ei vastuta Laevafirma reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.

3.5. Juhul kui Laevafirma on otsustanud väljumise tühistada, tuleb täpsema info saamiseks pöörduda otse Laevafirma poole, kelle reisile pilet on ostetud. Laevafirmad teavitavad reisijaid tühistatud väljumistest ning pakuvad asendusvõimalusi – seetõttu on oluline tellimust vormistades märkida õige kontaktisiku mobiiltelefoni number ja e-posti aadress.

 

4. Piletite muutmine

4.1. Pileti muutmise tingimused on Laevafirmade lõikes erinevad ning võivad tuua kaasa lisakulusid. Muutmisvõimalusega piletit saab reeglina muuta vaid piletiks mõnele teisele sama Laevafirma väljumisele. Üldjuhul on eripakkumised ilma muutmisvõimaluseta.

4.2. Informatsioon pileti muutmisvõimaluse piirangu kohta kuvatakse broneerimissüsteemis  üldjuhul koos eripakkumisega, samuti on piirang märgitud piletile.
4.3. Võimaluse olemasolul saab piletit muuta, kui saadetakse vastavasisuline e-kiri aadressile laevapiletid@estravel.ee(muutmistaotluse läbitöötamise aeg argipäeviti on kuni 24 h) või telefonil 900 4040 (eritariifiga 0,49 €/min). Broneeringu muutmisel rakendub teenustasu, vt hinnakirja.

 

5. Piletite tühistamine

5.1. Müügisüsteemist ostetud pileti tühistamisel ja raha tagastamisel kehtivad Laevafirma tingimused. Pileti tühistamisel rakendub Estraveli teenustasu, mis arvestatakse maha tagastatavalt summalt, vt hinnakirja.

5.2. Tühistatud pileti tagasimakse arvutatakse 10 päeva jooksul. Tagasimakse teostatakse samale kontole, millelt pilet osteti, hiljemalt 10 päeva jooksul pärast tühistamist. Ostetud piletit saab tühistada aadressil https://laevapiletid.ee/et/cancel

 

6. Reisidokumendid

6.1. Estravel ja Laevafirma eeldavad, et kõikidel reisijatel sh ka lastel on olemas nõuetekohased reisidokumendid (viisa, pass, isikutunnistus jne). Eri riikide kodanikel võivad olla ka erinevad nõuded viisadele, reisidokumentidele.

6.2. Reisija peab uurima vastavat infot saatkondadest või oma riigi välisministeeriumist.

6.3. Klient peab järgima ka reisidokumentide ajalist kehtivust ja vastavust nõutud tingimustele.

6.4. Estravel ega Laevafirma ei vastuta juhul, kui reisijaveoleping jääb täitmata reisidokumendi puuduse või riigivõimu tegevuse tõttu.

7. Reisija õiguste kaitse

7.1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1177/2010 terviktekst, mis käsitleb laevareisijate õigusi muuhulgas seoses reisijate mittediskrimineerimisega Laevafirmade pakutavates veotingimustes; reisijate õigustega laevareisi kasutamisel toimunud õnnetuse käigus põhjustatud surma või vigastuse või pagasi kaotsimineku või kahjustamise korral; puudega ja piiratud liikumisvõimega isikute mittediskrimineerimise ja abistamisega; reisijate õigustega reisi tühistamise või hilinemise korral; miinimumteabe andmise; kaebuste esitamise ja käsitlemisega on kättesaadav veebilehel: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex:32010R1177

7.2. Puudega või piiratud liikumisvõimega isikud peavad teavitama Estravelit või Laevafirmat  erivajadustest tellimuse esitamise või reisijaveoteenuse ostmise ajal, eeldusel et kõnealune vajadus on sellel ajal teada. Estravelil on kohustus saadud teave vastu võtta ja koheselt Laevafirmale edastada.

7.3. Estravel ei vastuta reisijaveolepingust tulenevate Laevafirmade kohustuste täitmise eest, Laevafirmade müügilubaduste ega Laevafirmade teenuste osutamise eest. Estravel ei vastuta ka juhul, kui Laevafirma taganeb oma müügilubadusest või muudab Pileti või teenuste hinda nende väljaostmise ajal.

 

8. Jurisdiktsioon

8.1. Estraveli ja kliendi vahelises lepingus seoses Müügisüsteemi kasutamisega kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.

8.2. Kliendi ja Laevafirma vahelises reisijaveolepingus kohaldatakse Laevafirma tingimustes sätestatud riigi või rahvusvahelist õigust.

 

9. Reisikindlustus

9.1. Koos pileti ostmisega soovitame sõlmida reisikindlustuse lepingu. Igas olukorras ei pruugi Laevafirma kliendil tekkinud kahju või lisakulude eest vastutada. Reisikindlustus võib tagada abi ja operatiivse hüvituse saamise näit. reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning kliendi tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral.

9.2. Soovitame lisada kindlustuslepingusse ka reisitõrke kindlustuse, mis enamjaolt korvab reisi ärajäämise või hilinemisega kaasnevaid lisakulutused.

 

10. Pretensioonide esitamine

10.1. Pretensioonide esitamine ja lahendamine toimub vastavalt Estraveli kehtestatud reisiteenuste üldtingimustele, kuid arvestusega, et käesolevate tingimuste punktis 7.1. nimetatud määrusega hõlmatud kliendil on õigus esitada Laevafirmale või Estravelile pretensioon kahe (2) kuu jooksul alates kuupäevast, mil teenust osutati või oleks tulnud osutada. Ühe kuu jooksul alates pretensiooni saamisest kohustub Laevafirma kliendi pretensioonile vastama ja teatama, kas tema pretensioon on põhjendatud, tagasi lükatud või on veel käsitlemisel. Lõplik vastus tuleb anda hiljemalt kahe (2) kuu jooksul pärast pretensiooni saamist.

10.2. Estravel soovib pakkuda Müügisüsteemi kaudu võimalikult head klienditeenindust piletite müügiks pakkumisel ja müügil. Palume tähele panna, et Estravelil ei ole kahjuks võimalik sisuliselt käsitleda pretensioone, mis on Laevafirma vastutusvaldkonnas ja puudutavad sealhulgas, kuid mitte ainult reisijaveo teostamist, teenindust laevas või terminalis, pagasikäitlust, turvaettevõtte või riigivõimu esindajate tegevust. Sellistel puhkudel saame anda vaid omapoolseid soovitusi koos niisuguse tagasiside jaoks õige adressaadi kontaktandmetega.

11. Müügisüsteemi ja selle sisu mitte-sihtotstarbeline kasutamine

11.1. Müügisüsteemi mitte-sihtotstarbeline kasutamine ja saadud andmete (sh lehekülje sisu) kopeerimine, reprodutseerimine, muutmine ja avaldamine mis tahes eesmärkidel ilma Estraveli kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

11.2. Igasugune tegevus, millega võivad kaasneda broneerimissüsteemi ülekoormamine või häired selle töös, on keelatud ning seda käsitletakse kui õigusvastast rünnet, millest teavitatakse õiguskaitseorganeid. Nimetatud rikkumiste korral lõpetab Estravel ühepoolselt kliendile teenuse osutamise.

12. Isikuandmete kaitse strateegia

12.1. Estraveli andmekaitse strateegia viitab Volitatud Töötleja pühendumusele käsitleda töötajate, klientide, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid äärmise hoolsusega ning nende andmete töötlemisel lähtuda kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Selle poliitika abil tagame, et kogume, salvestame ja töötleme andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi.

12.2. Strateegia kehtestab üldise aluse, mille järgi Estravel töötleb isikute isikuandmeid.

12.3. Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule.

12.4. Estravel kannab hoolt selle üle, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja kehtestatakse vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon.

12.5. Üldise Estraveli Privaatsusteabega on võimalik tutvuda aadressil: www.estravel.ee/privaatsusteave/.

12.6. Tellimuse esitamisega annab isik Estravelile nõusoleku oma isikuandmete (v.a. delikaatsed isikuandmed) kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, Reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. Teenusepakkujale ja/või isikutele, kes on seotud temale Reisiteenuse osutamisega, on lubatud, kuid see võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

 

Estraveli kontaktid müügisüsteemi kasutamisega seotud küsimustes:
Estravel Group AS, Suur-Karja 15 10140 Tallinn, laevapiletid@estravel.ee, telefon 900 4040 (eritariifiga 0,49 €).

Klienditeenindus E-P kl 8:00-22:00

Vestle meiega

laevapiletid@estravel.ee

900 4040

Hind 49 senti/min. Välismaalt helistades (+372) 6 313 313. Broneeringu muutmine tel (+372) 6 313 314.

Klientide paremaks teenindamiseks telefonikõned salvestatakse. Salvestisi ei kasutata turu-uuringuteks, statistikaks ega isikuandmete töötlemiseks.