1. Teenusepakkuja

Eckerö Line Ab Oy (business ID 0967682-4)
Tyynenmerenkatu 14
00220 Helsinki
E-posti aadress: info@eckeroline.fi
 

2. Kohalduvad üldtingimused

2.1. Järgnevad reisile kohalduvad üldtingimused kehtivad alates 1. juulist 2018 ostetud reisidele sõltumata reisi tüübist.

2.2. Sõltuvalt reisi tüübist võib reisile kohalduda mõni järgnevatest eritingimustest, mis on ülimuslikud, kui esineb lahknevusi üldtingimuste ja eritingimuste vahel:

(i) eritingimused liini- ja kruiisireiside jaoks; või

(ii) eritingimused pakettreiside jaoks; või

(iii) eritingimused konverentsi- ja rühmareiside jaoks.

2.3 Lisaks võivad kohalduda potentsiaalsed täiendavad või kampaaniatega seotud tingimused, millele viidatakse broneerimis- või ostuprotsessi käigus.

2.4 Kui rakenduvates eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, muutub leping siduvaks siis, kui teenusepakkuja kinnitab reisi. Lepingule kohalduvad broneeringu tegemise hetkel kehtivad üldtingimused.

 

3. Broneerimine

3.1. Reisija peab broneerima oma reisi ette. Palun külastage meie veebilehte, et saada lisateavet reisi broneerimise ja aktsepteeritavate makseviiside kohta.

3.2. Kui reisija soovib teha muudatusi oma väljumises, siis tuleb tal oma broneering tühistada ja uue pileti jaoks teha uus broneering. Uuele broneeringule kohalduvad uue broneeringu tegemise hetkel kehtivad hinnad ja tingimused. Teenusepakkuja ei vastuta kaotatud piletite eest. Uue pardakaardi trükkimise eest võib kohalduda eraldi tasu.

3.3. Reisi broneeringu tegemiseks peab reisija esitama broneerimisel teatud kohustuslikud andmed, mis on seotud broneeringuga. Reisija peab alati andma teenusepakkujale kontaktandmed, mille kaudu on võimalik temaga enne reisi ja reisi vältel ühendust võtta. Reisija vastutab mis tahes lisakulude või hilinemiste eest, mis tulenevad reisija esitatud teabe ebatäpsusest või puudulikkusest (näiteks kui reisijat ei ole võimalik teavitada mobiiltelefoninumbri puudumise tõttu sõiduplaani ootamatutest muudatustest). Andmetöötluse tingimused on üksikasjalikumalt kirjeldatud lahti teenusepakkuja privaatsuspoliitikas.

3.4. Rühmareisi esindaja peab edastama rühmale kogu vajaliku teabe ja dokumendid seoses reisiga ja teenusepakkujale kogu vajaliku teabe ja dokumendid reisijate kohta. Teenusepakkujat saab pidada oma teabe edastamise kohustuse täitnuks, kui ta on edastanud teabe reisi kohta reisirühma esindajale ja seega ei pea teenusepakkuja igale reisijale teavet reisi kohta eraldi edastama.

3.5. Reisirühma esindaja võib teha muudatusi rühma broneeringus isiklikult või koos reisijaga, kes muudatusi broneeringus teha soovis.

3.6. Reisija või reisirühma esindaja on vastutav reisikorraldajale antava teabe õigsuse eest, näiteks reisi aeg, reisija nimi, sünniaeg ja muud reisija isiklikud andmed või erisoovid, ning teabe õigeaegselt edastamise eest. Teenusepakkujat ei saa pidada vastutavaks reisija või reisirühma esindaja esitatud ebatäpse või puuduliku teabe tõttu tekkinud kahjude eest.

 

4. Hinnad ja tasud; piletite kättetoimetamine

4.1. Kui ei ole sätestatud teisiti kohalduvad veebilehel nähtavad hinnad ja hinnakiri reisidele, mis on ostetud otse teenusepakkujalt. Teenusepakkuja jätab endale õiguse oma hindu ja väljumiste ajakava muuta. Teenusepakkujat ei saa pidada vastutavaks kliendi poolt teh-tud lisakulude eest seoses muudatustega, mille põhjustasid punktis 16.7 väljatoodud ilmastikutingimused või vääramatu jõud (force majeure).

4.2. Reisija saab kasutada üheks reisiks korraga ainult ühte allahindlust, kampaaniapakkumist või muud sarnast hinnasoodustust võimaldavat pakkumist.

4.3. Reisi kogumaksumus tuleb tasuda teenusepakkuja määratud tähtajaks või mõneks muuks kokkulepitud tähtpäevaks. Pärast tasu maksmist on reisijal õigus saada oma reisidokumendid aegsasti enne reisi väljumist.

4.4. Kui kokkulepitud makseviisiks on arve ja arve ei ole maksetähtpäevaks tasutud, on teenu-sepakkujal õigus broneering eelnevalt etteteatamata tühistada. Teenusepakkujal on õigus nõuda eraldi tasu piletite eest, mille eest makstakse registreerimisel (check-in). Reiside eest, mis on broneeritud veebi vahendusel, tuleb tasuda broneeringu tegemise ajal.

4.5. Teenusepakkujal on õigus broneering tühistada, kui reisija ei tasu kogu oma reisi või selle osa eest kokkulepitud tähtpäevaks, tingimusel, et reisijale on antud mõistlik tähtaeg makse tegemiseks. Dokumendis, kus on makse tähtaeg väljatoodud, peab sisalduma ka selgitus, et teenuseosutajal on õigus broneering tühistada tasu maksmata jätmise tõttu.

4.6. Kui reisijal on õigus anda oma broneering üle teisele isikule, näiteks kohaldatavate eritingimuste alusel, võib teenusepakkuja nõuda tasu ümbervahetamisega seonduvate kulude eest ja teenustasusid. Reisi kulude ja korraldajale makstava hüvitise maksmise kohustus on solidaarselt esialgsel reisija ja reisijal, kelle nimele broneering üle anti.

 

5. Tühistamistingimused

5.1. Reisi tühistamise suhtes kehtivad reisitüübi eritingimused. Kui eritingimused ei sisalda tühistamisõigust, ei saa broneeringut tühistada. Kui reisija haigestub, siis see asjaolu ei anna talle õigust reisi tühistada.

5.2. Õigust reisi hüvitamisele ei ole reisijal, (i) kes ei jõua määratud ajaks kokkulepitud lähtepunkti ning ei ole eelnevalt tühistanud oma broneeringut, või (ii) kellel puudub õigus broneeringut tühistada, või (iii) kes ei saa reisil osaleda põhjusel, et tal puuduvad vajalikud dokumendid (näiteks pass, viisa, isikut tõendav dokument või vaktsineerimissertifikaat) ning ta on nende puudumise eest vastutav. Kui reisija ei jõua väljuvale liinireisile, võib teenusepakkuja tühistada tema tagasisõidu.

 

6. Vanusepiirangud; alaealised reisijad

6.1. Kui ei ole sätestatud teisiti, peavad kõik reisijad olema reisi alguseks vähemalt 18 aastat vanad.

6.2. Alla 18-aastased võivad reisida vaid vanema või hooldaja poolt kirjalikult volitatud vähemalt 22-aastase järelvaataja seltsis. NB! Lubatud on maksimaalselt 10 alla 18-aastast reisijat ühe järelvaataja kohta. Iga 20 reisijaga rühm peab järelvaatajatest nimetama ühe vähemalt 22 aasta vanuse isiku, kes on vastutav kogu grupi eest.

6.3. Siiski võivad 16-17 aastased noored oma hooldaja kirjalikul nõusolekul osaleda päevakruiisil või liinireisil ilma oma järelvaatajata liini- ja kruiisireisidele kohalduvatel eri-tingimustel.

6.4 Liini- ja kruiisireiside puhul võib vanusepiirangutes esineda erisusi eelnimetatud vanu-sepiirangutega. Lisateavet liini- ja kruiisireiside kohta kehtivate vanusepiirangute kohta leiate liini- ja kruiisireiside eritingimustest (punkt 2.1).

6.5. Käesolevas peatükis nõutud volituste ja muude vormide olemasolu kontrollitakse üle registreerimislauas (check-in counter). Isikutel, kes ei esita nõuetekohaselt täidetud vorme, on keelatud minna laevale. Vastu võetakse ainult teenusepakkuja vormid, mis on täidetud nõuetekohaselt.

 

7. Reisidokumendid ja reisikindlustus

7.1. Reisijal peavad olema laevale pääsemiseks kaasas kõik reisidokumendid, näiteks pass ja viisa, mis on seaduse alusel ja asjaomase ametiasutuse poolt nõutud. Juhiluba ei ole kehtiv reisidokument. Kõigil reisivatel lastel ja alaealistel peab olema enda kehtiv reisido-kument. Isikutunnistus, mis on välja antud alaealisele ilma hooldaja nõusolekuta, välis-maalasele väljastatud isikutunnistus või ajutine isikutunnistus ei ole kehtivad reisidokumendid.

7.2. Reisija vastutab teenusepakkuja juhiste järgimise eest ja tagab, et tal on oma reisi jaoks vajalikud reisidokumendid olemas (näiteks pass, viisa, vaktsineerimissertifikaadid) ning, et need dokumendid ja piletid on õiged ja üksteisega vastavuses. Reisija vastutab ka sõiduplaani kontrollimise eest. Kui teenusepakkuja on kogu vajaliku teabe edastanud, ei vastuta ta reisijale tekkinud kahju eest, kui reisija ei saa puudulikult vormistatud või kehtetute reisidokumentide tõttu (näiteks kahjustunud reisidokumentide tõttu) osaleda kogu reisil või sellel osaliselt või tal puudub viisa või talle keeldutakse viisat väljastamast.

7.3. Teenusepakkuja peab edastama reisijale üldise teabe sihtriigi passi ja viisanõuete kohta enne lepingu sõlmimist, sealhulgas umbkaudse viisataotluse töötlemisaja. Lisateabe saamiseks külastage teenusepakkuja veebisaiti.

7.4. Teenusepakkuja ei ole vastutav vabatahtliku kindlustuse eest, mida reisija võib reisiks vajada. Reisija peab ise tagama endale vajaliku kindlustuskaitse olemasolu ja veenduma, et see katab vajalikus ulatuses kahjud, mis võivad tekkida näiteks reisi tühistamise korral. Sellel põhjusel soovitab teenusepakkuja reisijal endal saada piisav kindlustuskaitse õnnetusjuhtumite ja varakahju katmiseks ning kindlustus olukorraks, kus reis võidakse tühistada.

 

8. Reisija kohustused ja vastutus

8.1. Reisija peab jõudma registreerimislauda (check-in laua juurde) vähemalt üks (1) tund enne väljumist. Reisile registreerimine lõpeb 30 minutit enne planeeritud väljumisaega. Reisijat, kes ei jõua registreerimislauda enne reisile registreerimise lõppu loetakse mittesaabunuks punkti 5.2 mõttes.

8.2. Reisija peab järgima kõiki ametnike, teenusepakkuja või teenusepakkuja esindaja juhiseid ja korraldusi seoses reisi läbiviimisega, ka eeskirju, mis rakenduvad hotellidele ja transpordile.

8.3. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi reisijaid ega põhjustada ohtlikke olukordi ega rikkuda korda viisil, mis seaks ohtu teda ennast või laeva. Reisijal, kes ei järgi neid kohustusi on risk kaotada oma koht reisil või saada ennetähtaegselt tagasisaadetuks või eemaldatuks näiteks laeva konkreetsest osast. Sellisel reisijal ei ole õigust saada hüvitist ja ta kannab kõik oma tagasisõidu kulud ise. Reisijal ei ole õigust saada hüvitist broneeritud, aga kasutamata teenuste eest, kui reis jääb toimumata reisija tõttu ülaltoodud põhjustel.

8.4. Teenusepakkuja meeskonnal on õigus keelata pääs laevale või juurdepääs isikutel, kes on alkoholi või narkootikumi(de) mõju all, kellel on ebaseaduslikeks uimastiteks liigitatavaid aineid, kes käituvad häirival või ähvardaval viisil või ei järgi vanusepiirangut või korraldusi või muid küsimusi reguleerivaid eeskirju.

8.5. Reisija on vastutav igasuguse kahju eest, mis ta põhjustab tahtlikult või hooletuse tõttu teenusepakkujale või kolmandatele isikutele, näiteks rikkudes neid sätteid.

8.6. Vastutus reisija turvalisuse eest pardal lasub eelkõige temal endal ja asjaomase riigi ametiasutustel. Reisija peab oma tegevuses arvesse võtma kohalikke tingimusi.

8.7. Põhiteave konkreetsete reisisihtkohtade ohutuse ja muude omaduste kohta on kättesaadav Eesti välisministeeriumi veebilehel. Reisija peab lugema teavet, et tutvuda sihtkoha kohalike tingimustega.

 

9. Tervislik seisund, rasedus, liikumispuue

9.1. Iga isik, kes kannatab mõne haiguse käes ja see mõjutab tema terviseseisundit või võimekust reisida, peab konsulteerima oma arstiga enne pileti broneerimist veendumaks, et ta on piisavalt terve reisimiseks. Me ei soovita raseduse viimastel nädalatel reisida.

9.2. Kui piiratud liikumisvõimega isikul on vaja abi terminalis või pardal, tuleb tal sellest teenusepakkujat teavitada broneerimisel, kuid mitte hiljem kui 48 tundi enne väljumist. Palun lugege lisateavet abi saamise õiguse ja kohaldatavate tingimuste ja muu sellega seotud teabe kohta siit.

9.3. Piiratud liikumisvõimega isik peab järgima ruumide piiranguid laeval ja mis tahes erakorraliste meetmetega kehtestatud nõudeid. Kui piiratud liikumisvõimega reisija vajab teise isiku abi, tuleb tal endal hoolitseda selle eest, et reisil oleks kaasas teda abistav inimene. Abistaja peab aitama reisijat laeval registreerimisel, laevale minekul ja sealt lahkumisel ning reisi ajal.

9.4. Kui isiku võimalus reisida on piiratud ülalnimetatud põhjuste tõttu, siis palun teavitada meie töötajaid broneeringu tegemisel. Lisaks tuleb jätta sellel reisijal oma nimi ja kajuti number infolauda. Ohutuse tagamiseks pardal on laeva kaptenil kaalutlusõigus otsustamaks, kas isik on reisimiseks sobiv või, kas ta vajab abi.

 

10. Sõidukid

10.1. Kui sõiduk on toodud pardale, siis peab see olema varustatud sõiduki registrinumbriga (kleebis tähtedega, mis tähistab registreerimisriiki) või ELi numbrimärgiga. Palun kontrollige eelnevalt teisi riiklikke nõudeid. Reisija peab tagama ka sõiduki piisava kindlustuskaitse.

10.2. Kui autojuht ei ole auto omanik või määratud valdaja registridokumentide järgi, tuleb autojuhil omandada rahvusvaheline volitus auto omanikult, mis tõendaks, et autojuhil on õigus võtta see auto ja sõita sellega välismaal.

10.3. Reisija on vastutav ja tagab selle, et tema poolt edastatud sõiduki mõõtmed oleksid õiged ja vastavuses teenusepakkuja nõuetega. Kui selgub, et sõiduk on suurem, kui reisija poolt teenuseosutajale teatatud, on reisija vastutav lisakulude ja igasuguste kahjustuste eest, mis tekivad sõidukile reisi kestel ja, mis on tekkinud sõiduki valede mõõtmete esitamise ja/või sõiduki pardale toomise keelu tõttu. Kogu sõidukisse paigaldatud varustus ja seadmed lisatakse auto mõõtmete hulka (näiteks suusaboks).

 

11. Lemmikloomad

11.1. Lemmikloomad on Eckerö Line laevadele teretulnud. Lemmikloomade eest lisatasusid ei ole, kuid lemmikloomale tuleb eelnevalt broneerida koht laevas ja lemmiklooma kajut eraldi läbi müügiesinduse. Lemmiklooma kohtade arv laeval on piiratud.

11.2. Hotellid võtavad lisatasu lemmikloomade eest. Tasu makstakse hotellis. Palun pange tä-hele, et kõik hotellides ei luba lemmikloomasid.

11.3. Reisija võib viibida lemmikloomaga parda kõigil aladel, välja arvatud restoranides ja baarides, kus lemmiklooma tuleb hoida kandepuuris või -kotis. Vastasel juhul tuleb lemmiklooma hoida lemmikloomade kajutis või autos, mis on autotekil. Laevatekil reisib lemmikloom omaniku vastutusel, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et reisi ajal autotekile ei pääse. Autotekil võib temperatuur suvekuudel olla loomale ohtlikult kõrge või talvel ohtlikult madal.

 

12. Vead; hilinemised

12.1. Teenusepakkuja vastutab lepingu rikkumise eest, kui teenused või muud reisiga seotud korraldused ei ole vastavuses lepinguga.

12.2. Pardal reisides võib reisija nõuda reisi hilinemise tõttu oma pileti hinnalt hüvitist (ilma et see piiraks eelnevat):

(i) Reisijal on õigus küsida teenusepakkujalt 25% suurust hinna alandust tema pileti hinnast, kui laev jõuab oma lõpp-punkti vähemalt:

(a) üks tund hiljem reisil, mis on planeeritud kestma kuni neli tundi;

(b) kaks tundi hiljem reisil, mis on planeeritud kestma rohkem kui neli tundi, aga mitte rohkem kui kaheksa tundi;

(c) kolm tundi hiljem reisil, mis on planeeritud kestma rohkem kui kaheksa tundi, aga mitte rohkem kui 24 tundi; või

(d) kuus tundi hiljem reisil, mis on planeeritud kestma üle 24 tunni.

 

(ii) Reisijal on õigus küsida teenusepakkujalt 50% suurust hinna alandust tema pileti hinnast, kui laev jõuab oma lõpp-punkti vähemalt:

(a) kaks tundi hiljem reisil, mis on planeeritud kestma kuni neli tundi;

(b) neli tundi hiljem reisil, mis on planeeritud kestma rohkem kui neil tundi, aga mitte rohkem kui kaheksa tundi;

(c) kuus tundi hiljem reisil, mis on planeeritud kestma rohkem kui kaheksa tundi, aga mitte rohkem kui 24 tundi; või

(d) 12 tundi hiljem reisil, mis on planeeritud kestma rohkem kui 24 tundi.

 

(iii) Kui väljumine tühistatakse täielikult, on reisijal õigus nõuda teenusepakkujalt kogu pileti hinna tagasimaksmist.

 

12.3. Siiski ei ole meritsi reisijal õigust punktis 12.2 viidatud hüvitisele, kui tühistamine või hi-linemine on põhjustatud ilmastikutingimustest, mis ohustavad laeva ohutut käitamist või erakorraliste asjaolude tõttu, mis takistavad reisijateveo teenuse osutamist ja, mida ei oleks saanud ära hoida ka siis, kui oleks kasutusele võetud kõik mõistlikud meetmed.

12.4. Merereisijate õiguste kohta lisateabe saamiseks külastage külastage Euroopa Liidu Komisjoni veebilehte.

 

13. Kaebused

13.1. Reisija, kes soovib esitada kaebuse lepingu rikkumise kohta korraldajale, peab teavitama teenusepakkujat (või reisipaketi puhul korraldajat või vahendajat) oma kaebusest juba reisi ajal või mõistliku aja jooksul reisi toimumisest või hetkest, mil reis oleks pidanud toimuma. Reisija, kes märkab lepingu rikkumist, mida saab lõpetada reisi kestel, peab sellest teavitama teenusepakkujat (või reispaketi puhul korraldajat või vahendajat) nii pea kui võimalik. Palun esitage igasugused kaebused reisi kestel laeva infolauda ja/või hotelli vastuvõttu.

13.2. Välja arvatud juhtudel kui lepingu rikkumine nõuab viivitamatut parandusmeetmete rakendamist, peab reisija lubama rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku ajavahemiku. Mõistliku ajavahemiku pikkus sõltub reisi kestvusest, sihtkohast ja muudest reisi iseloomust tulenevatest teguritest.

13.3. Eespool märgitu ei takista reisijat kaebust esitamast, kui teenuse pakkuja või teenusepakkuja poolt lepingu täitmise abistamiseks kasutatav ettevõtja on lepingut rikkunud raske hooletuse tõttu või tahtlikult.

 

14. Puuduste kõrvaldamine

14.1. Teenusepakkuja peab kõrvaldama mistahes lepingu rikkumised vastavalt võimalusele (i) koheselt või (ii) mõistliku tähtaja jooksul viisil, mis ei põhjusta lisakulusid või suuri ebamugavusi reisijale. Lepingu rikkumiste kõrvaldamiseks määratud mõistlik tähtaeg sõltub rikkumise olemusest ja selle mõjust reisijale ning teenusepakkuja võimalustest lepingu rikkumine kõrvaldada.

14.2. Reisijal võib olla õigus hinna alandamisele, mis sõltub rikkumise kestvusest, ja hüvitisele vaatamata korraldaja poolt kohaldatud parandusmeetmetele viisil, mis on välja toodud reisi üldtingimuste ning reisi eritingimuste all.

14.3. Teenusepakkujalt ei saa eeldada lepingu rikkumise kõrvaldamist, kui parandusmeetmete rakendamine on võimatu või põhjustab teenusepakkujale ebamõistlikke kulusid. Põhjen-damatute kulude tähendus sõltub rikkumise ulatusest ja pakutud reisiteenuste väärtusest.

14.4. Kui teenusepakkuja otsustab mitte kõrvaldada lepingu rikkumist või ei suuda rakendada koheselt parandusmeetmeid, kuigi kohene parandusmeetmete rakendamine on nõutud, või ei suuda kõrvaldada rikkumist reisija poolt määratud tähtajaks, on reisijal õigus ise kõrvaldada rikkumine. Sellises olukorras reisija on õigustatud saama hüvitist igasuguste kulutuste eest, mis ta kandis parandusmeetmete rakendamisega.

14.5. Teenusepakkuja ei ole kohustatud hüvitama reisijale kulutusi, mis reisija kandis kõrvaldamaks teenusepakkuja tõttu tekkinud lepingu rikkumist, kui kantud kulud ei ole mõistlikud. Teenusepakkujal, kes keeldub lepingurikkumist kõrvaldamast, lasub kohustus pakkuda reisijale hinnaalandust ja hüvitist viisil, mis on välja toodud reisi üldtingimuste ning reisi eritingimuste all.

 

15. Hinna alandamine

15.1. Kui teenusepakkuja ei suuda kõrvaldada lepingu rikkumist viivituseta või, kui lepingu rikkumist ei ole võimalik kõrvaldada, on reisijal õigus saada hinna alandamist proportsionaalselt rikkumise ulatusega, välja arvatud juhul, kui teenusepakkuja suudab tõendada, et teenusepakkuja ei vastuta rikkumise eest (vt punkt 16.2 ja 16.7).

15.2. Hinda ei alandata kui rikkumise mõju on väike võttes arvesse kogu lepingut. Hinna alandamine sõltub reisi kogumaksumusest mitte rikkumise aluseks olevast individuaalse teenuse hinnast. Rikkumise mõju hindamisel võib arvestada ka reisija isiklikke vajadusi ja lepingu sõlmimisel taotletud erisoove.

 

16. Hüvitis

16.1. Reisijal on õigus nõuda teenusepakkuja poolt lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist. Teenusepakkuja peab maksma hüvitist põhjendamatu viivituseta.

16.2. Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui teenusepakkuja suudab tõendada, et

1) lepingu rikkumine tulenes reisijast;

2) rikkumine tulenes kolmandast osapoolest, kes ei ole seotud reisiteenuste osutamisega ning rikkumist ei saanud põhjendatult ette näha või ennetada;

3) rikkumine oli vältimatu ja juhtus erakorraliste asjaolude tõttu.

 

16.3. Reisija peab rakendama mõistlikke meetmeid limiteerimaks oma tekkivaid kahjusid. Teenusepakkujat ei saa pidada vastutavaks reisija enda tegevusega kaasnevate kahjude eest.

 

16.4. Õhus, merel ja raudteedel vedamise ajal tekkinud kahjude hüvitamine arvutatakse veoet-tevõtja poolt nende teenustele kohaldatavate eeskirjade või lepingute alusel. Teenuse-pakkuja vastutus transpordiga seotud kahjude eest on reguleeritud vastavate rahvusvaheliste, Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktidega.

16.5. Reisijale makstava hüvitise suurus sõltub sellest, kui suur on tema poolt kantud kahjude summa, aga see on alati piiratud reisi eest tasutud hinnaga. See vastutuse piiramine ei kehti siiski tahtlikult või hooletuse tõttu tekitatud kehavigastuste või muude kahjude korral, mida ei saa välistada vastavalt kohalduvale õigusele. 16.6 Hüvitise saamiseks peab reisija tõendama, et korraldaja on rikkunud lepingut ja, et kahju on otseselt seotud rikkumisega. Kahjude suuruse tõendamiskoormis lasub reisijal.

16.7. Teenusepakkujat ei saa pidada vastutavaks kahjude eest, mis on tekkinud vältimatute ja erakorraliste asjaolude tagajärjel ning, mis ei ole teenusepakkuja kontrolli all ja tagajärgede eest, mida ei oleks saanud ära hoida isegi kui oleks rakendatud kõiki mõistlikke meetmeid. Selliste vältimatute ja erakorraliste asjaolude hulka kuuluvad näiteks ametivõimude korraldused, õhuruumi piirangud, sõda või muud tõsised turvalisust mõjutavad faktorid nagu terrorism, tõsised rahutused, olulised ohud inimeste tervisele, näiteks mõ-ne tõsise haiguse puhang sihtkohas, või looduskatastroofid, näiteks üleujutused, maavärinad või ilmastikutingimused, mis teevad sihtkohta ohutult jõudmise lepingus kirjelda-tud viisil võimatuks või, mis muul viisil oluliselt takistavad reisi läbiviimist kokkulepitud viisil. Selliste põhjuste alla kuuluvad näiteks hädavajalike teenuste kättesaadavuse katkemine sihtkohas, näiteks elektrienergia või veevarustuse, näiteks loodusõnnetuse või töötajate streigi tõttu.

16.8. Teenusepakkuja ei saa piirata oma vastutust reisija hilinenud tagasijõudmise eest koju vaatamata vältimatute ja erakorraliste asjaolude ilmnemisele, kui asjaomasel veoteenuse pakkujal on keelatud vastavalt kohaldutavatele Euroopa Liidu õigusaktidele taoliste juhtumite esinemisel vastutusest keelduda.

 

17. Hinna alandamine ja hüvitise tasumine teiste seaduste alusel

17.1. Iga hinna alandamine või hüvitis, mis makstakse reisijale vastavalt Euroopa Liidu reisijate õigusi reguleerivateke õigusaktidele või rahvusvahelistele konventsioonidele, arvatakse maha kõigist hüvitistest, mis makstakse vastavalt käesolevatele tingimustele.

17.2. Reisijal on kohustus deklareerida iga hüvitis, mille ta saab reisilepingu rikkumise tulemusel teenuse osutaja teistelt osapooltelt (või reisipaketi puhul korraldajalt või vahendajalt).

 

18. Kahju hüvitamise nõuded

18.1. Korraldaja poolt lepingu rikkumiste kohta esitatud kaebuste esitamise kord on sätestatud käesoleva reisi üldtingimuste punktis 13.

18.2. Kahju hüvitamise nõuded tuleb esitada teenusepakkujale kirjalikult ja mõistliku aja jooksul. Igasugused kahju hüvitamise nõuded tuleb saata hiljemalt kahe kuu jooksul peale reisi toimumist läbi veebilehel asuva kliendi tagasiside lingi või posti teel aad-ressile Eckerö Line, PO Box 307, 00221 Helsinki, Finland. Palun märgistada oma kiri eti-ketiga "Kliendi tagasiside".

 

19. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine

19.1. Neid reisi üld- ja eritingimusi reguleerivad Soome õigusaktid ja neid tõlgendatakse Soo-me õigusest lähtudes (seadusega lubatud ulatuses).

19.2. Kui lepinguga seonduvat vaidlust ei saa pooltevaheliste läbirääkimiste teel lahendada, on tarbijal õigus pöörduda juhtumi lahendamiseks Tarbijavaidluste Komisjoni poole. Reisija võib esitada ka tsiviilhagi oma elukohajärgsesse kohtusse. Tarbija võib oma õiguste kaitseks ja vaidluse lahendamiseks pöörduda ka Euroopa Komisjoni internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi poole.

19.3. Kõik vaidlused äriklientide ja teenusepakkuja vahel lahendatakse alati Helsingi ringkonnakohtus, kui pole teisiti kokku lepitud.

 

LIINI- JA KRUIISIREISIDE ERITINGIMUSED

 

1. Ulatus

1.1. Need eritingimused kohalduvad teenusepakkuja poolt pakutavatele liini- ja kruiisireisidele. Reisipaketi korral kohaldatakse siiski pakettreiside eritingimusi.

 

2. Vanusepiirangud

2.1. Olenemata reisi üldtingimuste punkti 6 juures väljatoodud vanusepiirangutest, võivad 16-17 aastased noored reisida üksinda, kui neil on oma eestkostja nõusolek. Vajadusel määratakse noorele isikule saatja, kes teda väljumissadamas saadab ja sihtsadamas vastu võtab. Kirjalikke volitusi kontrollitakse laevale registreerimisel registreerimislauas (check-in counter). Isikutel, kes ei esita nõuetekohaselt täidetud vorme, on keelatud minna laevale. Vastu võetakse ainult teenusepakkuja vormid, mis on täidetud nõuetekohaselt.

 

3. Muudatused ja tühistamised

3.1. Reisi on võimalik tühistada ilma lisatasudeta kuni 7 päeva enne väljumist. Kui tühistamine toimub 6 päeva kuni 1 päev enne väljasõitu, siis tagastatakse 50% pileti maksumusest või lükatakse reis edasi, kuid mitte rohkem kui 12 kuu võrra algsest broneeritud väljasõi-du kuupäevast. Tühistades reisi vähem kui 24 tundi enne väljumist, ei tagastata reisijale pileti maksumust. Kõigi tagasimaksete puhul kehtib haldustasu 10 eurot.

3.2. Me soovitame teha reisikindlustus, mis katab ka reisi tühistamised.

 

PAKETTREISIDE ERITINGIMUSED

1. Ulatus

1.1. Need eritingimused kohalduvad reisipakettidele, mille kestvus on vähemalt 24 tundi või, milles sisaldub ööbimine ja, mis ostetakse peamiselt isiklikeks eesmärkideks ja, milles on kombineeritud vähemalt kaks järgnevatest reisiteenuse tüüpidest: 1) reisijate vedu, 2) majutus, 3) sõiduautode või muude mootorsõidukite rentimine reisiteenuste pakettide pakkujate seaduse 2. jao punkti 3 tähenduses, näiteks mootorrattad, mis vajavad A-kategooria juhiluba või vähemalt nelja rattaga iseliikuvad sõidukid, mille valmistajakiirus ületab 25 km/h või neist ühe eespool väljatoodu kombinatsioon, 4) mis tahes muu oluline turismiteenus, tingimusel, et reisipaketti müüakse või turustatakse Eestis. Majutuse all mõeldakse ka mõne nädala pikkust peatumist vastuvõtva pere juures, mis võib olla seotud näiteks keelekursustega, kuigi ei tohi olla seotud pikaajaliste vahetusprogrammidega.

1.2. Allpool viidatud korraldajaks on teenusepakkuja Eckerö Line Ab Oy.

1.3. Pakettreiside eritingimused koos korraldaja üldiste reisitingimustega vastavad kehtivale õigusele.


2. Reisipaketi leping ja vastutus lepingu täitmise eest

2.1. Lepingute sõlmimine

2.1.1. Leping muutub siduvaks esimese makse korraldaja poolt kättesaamisega tasumiseks määratud tähtaja jooksul.

2.2. Vastutus lepingu täitmise eest

2.2.1 Korraldaja vastutab selle eest, et reisipaketis oleks reisijale tagatud kõik, mis on temaga kokku lepitud. Korraldaja vastutab ka teenuste eest, mida ta hangib teistelt teenusepakkujatelt lepingu täitmise tagamiseks (näiteks veoteenus ja hotellid).

2.2.2 Võimalik reisivahendaja vastutab reisijale edastatud teabe ja lepingu täitmise eest samal viisil nagu korraldaja, kui korraldaja paikneb Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool ja kui reisivahendaja ei tõenda, et korraldaja täidab kohaselt kõnealuseid kohustusi.

2.2.3. Reisijale tuleb enne lepingu sõlmimist esitada teave selle kohta, kas korraldajal või reisivahendajal on seaduses sätestatud tagatis ja kas tagatis katab ka pakutud reisi.

2.2.4. Reisijal on võimalik teavitada käesolevate lepingutingimuste rikkumisest võttes ühendust korraldaja või reisivahendajaga.

2.2.5. Kaebuste esitamise kord on sätestatud reisi üldtingimuste punktis 13.

2.3. Lepingu sisu

2.3.1. Iga reisipakett peab sisaldama reisija ja korraldaja vahel kokku lepitud teenuseid ja korraldusi. Leping peab hõlmama kõiki enne lepingu sõlmimist kirjalikult või elektrooniliselt edastatud tin-gimusi, standardinfot ja muud teavet vastavalt seadusele.

2.4. Potentsiaalsed ohutegurid sihtriigis

2.4.1. Korraldaja peab teavitama reisijat reisist tulenevatest erilistest riskidest ja sihtriigis kehtivatest tervishoiueeskirjadest enne reisi. Reisija vastutab Reisija vastutab oma isiklike terviseprobleemide korral konkreetse nõuande saamise eest. Reisija peab olema varustatud juhistega, mida järgida, kui esineb haigushoog, õnnetus või mõni muu sarnane olukord.

2.5. Korraldaja kohustus pakkuda abi

2.5.1. Kui reisija haigestub, satub õnnetuse ohvriks või kannab kahjusid mõnel muul moel reisi vältel, peab korraldaja andma reisijale teavet tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarteenuste kohta, korraldama reisijale võimaluse sidevahendite kasutamiseks ning aitama reisijal teha alternatiivseid reisikorraldusi ning andma asjatu viivituseta muud vajalikku abi. Reisija kannab nende ja muude erikorralduste tõttu tekkinud vajalikud kulud (näiteks uus transport, lisaööd hotellis ja teised lisakulud, mis korraldaja kannab), mida korraldaja kannab reisija olukorra parandamiseks. Kui reisi ajal ilmnevad sellised olukorrad nagu on sätestatud pakettreiside eritingimuste punktis 12.1 b), peab korraldaja andma reisijale asjakohast abi ja rakendama mõist-likke meetmeid, et püüda vastavalt võimalustele piirata reisijale tekkivat kahju.

2.5.2. Korraldajal on õigus nõuda mõistlikku tasu abi eest, kui reisija on tahtlikult või hooletuse tõttu raskuse põhjustanud. Tasu ei tohi siiski ületada korraldaja poolt abi andmisega seotud tegelikke kulusid.

2.5.3. Kui reisikorraldajal ei ole reisi sihtkohas oma töötajaid, kes saaks reisijat aidata, peab rei-sikorraldaja teatama enne reisi reisijale reisikorraldaja või -vahendaja kohaliku esindaja nime ja kontaktandmed või vastava info kohalike tegevuskohtade suhtes, kellega reisija abivajaduse korral ühendust saab võtta. Kui selliseid esindajaid või tegevuskohti ei ole, tuleb reisijale teatada, mil moel ta vajaduse korral reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust saab võtta.

2.6. Reisija erilised kohustused ja vastutus

2.6.1. Lisaks reisija kohustustele ja vastutusele, millele on viidatud reisimise üldtingimuste 8. jaos, võib reisija olla vastutav mis tahes tagajärgede ja/või kulude eest, mis on tekkinud põhjusel, et reisija kasutab reisipaketi teenuseid või paketi muid osi muul kui reisipaketi lepingus kokkulepitud moel. Näiteks võib reisipaketis sisalduvate transporditeenuste osaline või tervikuna kasutamata jätmine tuua kaasa veel kasutamata teenuste kasutusõiguse piiramise või kaotamise.


3. Reisija õigus tühistada oma broneering enne reisi algust

3.1. Reisijal on õigus tühistada oma broneering igal ajal enne reisi algust. Sellises juhul on korraldajal õigus nõuda tühistamise tasusid järgmiselt:

- Halduskulud kokkulepitult (10 eurot), kui broneering tühistatakse vähemalt 45 päeva enne reisi algust

- Broneerimistasu, kui broneering tühistatakse vähem kui 45 päeva enne reisi algust, kuid vähemalt 21 päeva enne reisi algust

- 50% reisipaketi tasust, kui broneering tühistatakse vähem kui 21 päeva enne reisi algust, kuid vähemalt seitse päeva enne reisi algust

- 75% reisipaketi tasust, kui broneering tühistatakse vähem kui seitse päeva enne reisi algust, kuid vähemalt kolm päeva enne reisi algust

- 95% reisipaketi tasust, kui broneering tühistatakse vähem kui kolm päeva enne reisi algust

3.2. Kui reisi hind on arvestatud selle alusel, et kahest või enamast reisijast koosnev seltskond majutatakse ühte tuppa või korterisse ning üks seltskonna liikmetest tühistab reisi, on reisikorraldajal õigus nõuda lisaks punktis 6.1 nimetatud tühistamiskuludele ka tühistamisest tuleneva majutuse väiksema kasutamisega seotud kulude tasumist. Reisi tühistanud ja reisil osalevad seltskonna liikmed vastutavad nimetatud kulude tasumise eest reisikorraldaja ees solidaarselt. Reisikorraldaja ja reisile minev reisiseltskond võivad eelnevalt nimetatu asemel ühiselt kokku leppida ka reisiseltskonna otstarbekama majutuse korralduse. Sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisiseltskond ise.

3.3. Tühistamise tasud võivad varieeruda punktis 6.1 väljatoodust, näiteks kampaaniapõhised eritingimused. Sellistel juhul täpsustavad eritingimused tühistamistasusid või nende arvutamise viisi.


4. Reisija õigus tühistada oma broneering enne reisi algust korraldaja tehtud muudatuste või sihtkoha tingimuste tõttu

4.1. Reisijal on õigus oma broneering tühistada, kui:

a) korraldaja muudab reisi korraldusi oluliselt. Olulised muutused hõlmavad näiteks transpordi muudatust, mille tulemusel on sõiduaeg märgatavalt pikem, samuti muutused väljumis- ja saabumisaegades, mis põhjustavad reisijale märkimisväärseid ebamugavusi või lisakulusid, näiteks seoses transpordi või majutuse ümberkorraldamisega, päevane lend asendub öise len-nuga (pärastlõunane saabumise aeg asendatakse keskööl saabumise ajaga), sihtkoha muutus või muudatus, mis oluliselt vähendab majutuse standardit, samuti olulised muudatused reisi iseloomu osas, näiteks reisi on reklaamitud kui puuetega reisijate jaoks sobivaks, kuid see ei ole nii; või

b) tal on põhjust uskuda, et korraldaja võimalused korraldada reis kokkulepitud moel on pärast lepingu sõlmimist märkimisväärselt raskenenud reisisihtkohas või selle läheduses ilmnenud sõjategevuse muude tõsiste turvalisusprobleemide, näiteks terrorismi, looduskatastroofi-de, nagu üleujutuste, maavärina või ilmastikuolude, töötajate streigi, oluliste inimeste tervist mõjutavate ohtude esinemine sihtkohas, näiteks mõne tõsise haiguse puhangu esinemisel sihtriigis või mõne muu sarnase põhjuse tõttu, kui reisi ei ole võimalik mõne muu ootamatu põhjuse tõttu korraldada reisija elu ja tervist ohtu seadmata; või

c) reisi kuupäevad või ajad muutuvad:

- rohkem kui 24 tundi, kui reis on planeeritud kestma vähemalt 7 päeva

- rohkem kui 12 tundi, kui reis on planeeritud kestma vahemikus kaks kuni kuus päeva

- reisija õigust tühistada reis, mis on planeeritud kestma vähem kui kaks päeva hinnatakse juhtumispõhiselt; või

d) tal on mõjuv põhjus uskuda, et korraldaja muul viisil ei suuda täita mõnda olulist osa lepingust.

4.2. Korraldaja peab teavitama reisijat mistahes muudatustest mõne sidevahendi või püsiva andmekandja vahendusel ja teavituses tuleb välja tuua, milliseid muudatusi korraldaja läbi viia plaanib, kas need mõjutavad reisipaketi kvaliteeti või vähendavad selle väärtust, samuti reisijale muudatuste arvelt pakutavate hinnaalanduste suurus ja, kas muudatused annavad reisijale võimaluse oma broneering tühistada.

4.3. Reisija, kes soovib oma broneeringu tühistada, peab põhjendamatu viivituseta edastama oma soovi korraldajale. Reisija, kes ei teavita korraldajat mõistliku aja jooksul peale muudatustest teadasaamist oma soovist oma broneering tühistada, loetakse muudatuste-ga nõustunuks.

4.4 Reisija õigus tühistada oma broneering hindade tõstmise tõttu on sätestatud punktis 10.3.

4.5. Reisijal, kes tühistab oma broneeringu eespool nimetatud tingimustel, on õigus saada reisipaketi eest tasutud raha tagasi põhjendamatu viivituseta ja igal juhul 14 päeva jooksul peale tühistamist. Siiski tuleb reisijal maksta tühistamistasu, kui reisija oli lepingu sõlmimise hetkel teadlik punktis 7.1 b) väljatoodud asjaoludest.

4.6. Reisijal, kes tühistab oma broneeringu punktides 7.1 a,) 7.1 c) või 7.1 d) loetletud põhjus-tel, on õigus saada lisaks hüvitist selliste kulude eest, mis on tekkinud seoses reisiga ja on tühistamise tõttu kasutuks muutunud, välja arvatud juhul, kui nimetatud muudatused on väljaspool korraldaja või tema alltöövõtja kontrolli.


5. Reisija õigus reisi vältel reis katkestada ja leping lõpetada

5.1. Reisijal on õigus reis katkestada, kui

a) reisi korraldus ja selle läbiviimine on niivõrd halb, et reis ei vasta selle esialgsele eesmärgile; või b) reisi kestel tekib punktis 7.1

b) viidatud olukord ja reisija ei olnud lepingu sõlmimise ajal sihtkoha tingimustest teadlik.

5.2. Reisijal, kes katkestab reisi või lõpetab lepingu, on õigus saada hüvitist reisipaketi ja teiste korraldajale tasutud maksete eest. Tagasimakse suuruse arvutamisel võetakse arvesse kõiki korraldaja poolt reisijale pakutud teenuseid (näiteks mitmest osast koosnevate reiside puhul reisi tegelikult kasutatud osa, reisi ajal pakutavad toidud või reisija kasutatud piletid).

5.3. Korraldaja peab organiseerima ja tasuma tagasisõidu reisijale, kellel on tekkinud ja kes kasutab õigust leping üles öelda punktis 8.1 a) väljatoodud tingimuste tõttu. Sellisel juhul peab reisija olema võimeline naasma koju kasutades selleks sama transpordi viisi nagu algselt oli kokkulepitud ja samasse sihtpunkti, kus reisil väljuti või kokkuleppel mõnda muusse asukohta.

5.4. Reisija, kes soovib oma reisi katkestada punktis 8.1 b) viidatud olukorra tõttu ja keda korraldaja ei suuda aidata tagasisõidu organiseerimisel vastavalt punktis 5.5 väljatoodud viisile, võib reisija ise võtta kasutusele vajalikud meetmed ja viia läbi vajalikud korraldused. Reisija peab siiski püüdma piirata reisikorraldaja kulude ja muude kahjude suurust.

5.5 Reisija õigus saada hüvitist on sätestatud reisi üldtingimuste punktis 16 ja eritingimuste punktis 15.


6. Reisija õigus teha muudatusi lepingutingimustes ja leping teisele isikule üle anda

6.1. Reisijal on õigus muuta reisi väljumiskuupäeva, sihtkohta või hotelli kuni 45 päeva enne reisi algust, tasudes mistahes erinevuse algse reisipaketi hinna ja uue reisipaketi hinna vahel ning halduskulud (10 eurot). Korraldajal on õigus käsitleda reisija tehtud muudatusi, mis on tehtud vähem kui 45 päeva enne reisi algust kui reisi tühistamist või uut broneeringut.

6.2. Reisijal on õigus teha muudatusi oma broneeringu andmetes või reisipakett teisele isikule üle anda, kui teine isik vastab reisipaketi tingimustele.

6.3. Korraldajat tuleb kõigist taolistest muudatustest reisija andmetes vähemalt seitse päeva enne reisi algust teavitada. Muudatusi on võimalik teha ka siis, kui reisi alguseni on vähem aega, kui see ei põhjusta korraldajale ebamõistlikke ebamugavusi.

6.4. Korraldajal on õigus mõistlikule hüvitisele mistahes tegevuste eest, mida ta muudatuste tõttu peab tegema. Kui korraldaja reisi lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti, põhineb hüvitise suurus tekkinud halduskuludel. Alternatiivselt võib rakendada punkti 6.2. Pakettreisi kulude ja korraldajale makstava hüvitise tasumine jagatakse esialgse reisija ja reisija vahel, kelle nimele broneering delegeeriti.


7. Hinnamuutused

7.1. Korraldajal on õigus tõsta ja vastavalt ka kohustus langetada pakettreisi kokkulepitud hinda pärast lepingu sõlmimist järgmistel tingimustel:

a) muutused transpordikuludes kütuse- või muu energia hinna tõttu; või

b) maksude või kolmandate isikute tasude muudatused, mis mõjutavad reisipaketi hinda, näi-teks lennujaama- või meresadamamaksud sihtriigis või linnas. Mõlemaid, nii riigisiseseid makse ja lõivusid, kui ka sihtriigi ametiasutuste poolt kehtestatud makse ja lõivusid võetakse hinna arvutamisel arvesse; või

c) reisipaketi hinda mõjutavad valuutakursi muutused, mis määratakse kindlaks vahetuskursi alusel, mis kehtib kuus nädalat enne reisi algust. Baaskurss on määr, mille korraldaja võtab oma hindade arvutamise aluseks. Kui hindade aluseks olevat vahetuskurssi ei ole täpsustatud, on baaskurss lepingu sõlmimise päevakurss.

7.2. Hindade tõus ei tohi olla kõrgem kui tegelik kulude kasv.

Korraldaja peab teavitama reisijat uuest hinnast võimalikult kiiresti ja esitama selgituse selle kohta, miks hind on muutunud ja määratlema reisipaketi komponendid, mille tõttu hind muutus.

Reisijat peab olema informeeritud hinnatõusust püsiva andmekandja abil vähemalt 20 päeva enne reisi algust.

7.3. Kui reisija reisipaketi hind tõuseb pärast lepingu sõlmimist rohkem kui 8%, on reisijal õigus lepingust taganeda. Reisija peab teavitama korraldajat oma soovist lepingust taganeda mõistliku tähtaja jooksul, mille on määranud korraldaja, või, kui tähtaega ei ole määratud, siis seitsme päeva jooksul pärast seda, kui reisija sai teada hinnatõusust. Elektrooniliselt saadetavad teatised loetakse kättetoimetatuks nende saatmise päeval. Kui teatise kättesaamise kuupäeva kohta ei ole võimalik esitada teisi tõendeid, loetakse posti teel saadetud teated kättetoimetatuks seitsmendal päeval pärast nende saatmist.

Reisijal, kes tühistab oma lepingu, on õigus saada tagasi kõik tagastamisele kuuluvad summad ilma põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul 14 päeva jooksul pärast tühistamist. Reisija õigus saada hüvitist on sätestatud käesolevates reisi üldtingimuste punktis 16 ja käesolevate eritingimuste punktis 15.

7.4. Korraldaja peab enne reisi algust reisijale tasuma reisipaketi maksumuse vähenemise punktides 10.1 a) - c) väljatoodud asjaolude tõttu. Korraldaja võib arvestada tagastamisele kuuluvast summast maha tekkinud otsesed halduskulud.


8. Korraldaja poolt kehtestatud reisipaketi lepingu muudatused

8.1. Reisijal ei ole õigust oma lepingut üles öelda või saada hinnaalandust või hüvitist juhul, kui korraldaja viib enne reisi algust pakettreisilepingusse sisse vähese tähtsusega muudatused. Vähese tähtsusega muudatusteks saab lugeda selliseid muudatusi, mida reisija võib põhjendatult oodata sihtkoha või reisi iseloomu tõttu, nagu näiteks ühe ekskursiooni tühistamine, kui reisipakett sisaldab mitmeid ekskursioone.

8.2. Korraldaja poolt tehtud muudatused, mis annavad reisijatele õiguse oma reisipakett tühistada, on loetletud reisi eritingimuste punktis 7.1.

8.3. Reisijal on kohustus tasuda kogu reisipaketi hind ja muud kokkulepitud tasud, kui korraldaja tehtud muudatused ei ole vähese tähtsusega punkti 11.1 mõttes või sellised, mis ei ole reisijale aluseks reisi tühistamiseks punkti 11.2 mõttes. Siiski annavad reisi üldtingimuste punktid 15 ja 16 ning pakettreiside eritingimuste punkt 15 reisijale õiguse hinnaalandusele ja hüvitisele.

8.4. Korraldaja peab teavitama reisijat igast muudatusest püsiva andmekandja abil selgel, arusaadaval ja esinduslikul viisil.

8.5. Vähese osalejate arvu tõttu on korraldajal reisi või reisisarja tühistamise asemel õigus korraldada reis, muutes transpordivahendit, marsruuti ja ajagraafikut, kui muudatused ei muuda olulisel moel reisi iseloomu. Reisijat peab sellistest muudatustest teavitama:

1) vähemalt 20 päeva enne reisi algust reisi korral, mis on planeeritud kestma rohkem kui kuus päeva;

2) vähemalt 7 päeva enne reisi algust reisi korral, mis on planeeritud kestma vahemikus kaks kuni kuus päeva;

3) vähemalt 48 tundi enne reisi algust, mis on planeeritud kestma vähem kui kaks päeva. Eelpoolnimetatud muudatused võivad anda reisijale õiguse nõuda hinna alandamist ja/või hüvitist vastavalt reisi üldtingimuste punktidele 15 ja 16 ning pakettreiside eritingimuste punktile 15.


9. Korraldaja õigus reisi tühistada või katkestada

9.1. Korraldajal on õigus tühistada reis, kui:

a) reisile ei ole registreerunud piisavalt osalisi ja reisikorraldaja on reisi puudutavates eelandmetes või muudes materjalides (näiteks reisiprogrammis või muudes reisidokumentides) toonud välja, et reisi toimumine sõltub osalejate arvust. Nõutav osalejate arv võib puudutada kas üksikut reisi või teatud sihtkohta tehtavat reisisarja. Tühistamisest tuleb teavitada reisijat:

1) vähemalt 20 päeva enne reisi algust, kui reis on planeeritud kestma rohkem kui kuus päeva;,

2) vähemalt 7 päeva enne reisi algust, kui reis on planeeritud kestma vahemikus kaks kuni kuus päeva;

3) vähemalt 48 tundi enne reisi algust, kui reis on planeeritud kestma vähem kui kaks päeva.

b) korraldaja suutlikkus reisi kokkulepitud tingimustel läbi viia on pärast lepingu sõlmimist märkimisväärselt raskenenud reisisihtkohas või selle läheduses ilmnenud sõjategevuse, muude tõsiste turvalisusprobleemide, näiteks terrorismi, looduskatastroofide, nagu üleujutuste, maa-värina või ilmastikuolude, töötajate streigi, oluliste inimeste tervist mõjutavate ohtude, näiteks mõne tõsise haiguse puhangu esinemisel sihtriigis või mõne muu sarnase põhjuse tõttu, kui reisi ei ole võimalik mõne muu ootamatu põhjuse tõttu korraldada reisija elu ja tervist ohtu seadmata. Selliste põhjuste alla kuuluvad näiteks hädavajalike teenuste kättesaadavuse katkemine sihtkohas, näiteks elektrienergia või veevarustuse, näiteks loodusõnnetuse või töötajate streigi tõttu.

Reisijat tuleb sellisest tühistamisest teavitada esimesel võimalusel.

9.2. Kui reisi ajal ilmnevad punktis 12.1 b) väljatoodud asjaolud, on korraldajal õigus katkestada reis ja teha muid vajalikke muudatusi reisi programmis. Sellisel juhul peab korralda-ja pärast reisi viivituseta tagastama reisijale saamata jäänud teenustele vastava osa reisi hinnast

9.3. Reisi tühistamise korral peab reisikorraldaja tagastama reisija tehtud maksed hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tühistamist.


10. Lepingu rikkumine

10.1. Lisaks reisi üldtingimuste 12. punktis väljatoodud puudustele, saab korraldajat pidada lepingut rikkunuks, kui:

a) korraldaja on jätnud täitmata kohustuse anda reisijale seaduses väljatoodud teavet reisi suhtes kohaldatavate tingimuste, reisi sisu, vajalike reisidokumentide, reisi puudutavate tervisenõuete, transpordiühenduste ja nende ajagraafikute kohta ning ta ei ole esitanud muud reisijale olulist teavet, näiteks juhiseid reisi jooksul võimaliku toimuva haigestumise, õnnetusjuhtumi või muu samalaadse sündmuse kohta ning võib oletada, et see on mõjutanud reisija otsuse tegemist, või

b) ta on jätnud täitmata punkti 5.5 juures väljatoodud abistamiskohustuse.

10.2. Reisija peab olema valmis transpordiajagraafiku mõistlikeks muudatusteks. Välja arvatud juhul kui on nõutud kohustuslike sätetega, ei loeta veaks transpordigraafiku muutust, kui selle tulemusel reisija sihtkohas olemise aeg lüheneb või pikeneb 2 kuni 5 päeva pikkuste reiside korral pikemaks kui neli tundi, 5 kuni 8 päeva pikkuste reiside korral pikemaks kui 5 tundi, rohkem 8 päeva pikkuste reiside korral pikemaks kui 8 tundi. Vähem kui kahe päeva pikkuste reiside puhul hinnatakse lepingu rikkumist juhtumipõhiselt.

10.3. Tegemist ei ole lepingu rikkumisega korraldaja poolt, kui reisija ei kasuta reisis sisalduvat transporti või muid teenuseid või kasutab neid vaid osaliselt.


11. Sätted reisi käigus osutatavatele asendusteenuste jaoks

11.1. Kui olulist osa reisiteenustest reisija reisipaketis ei saa reisi jooksul kokkulepitud moel osutada, peab korraldaja pakkuma ilma reisijale tekkivate lisakuludeta reisipaketi jätkamiseks sobivaid asendusteenuseid. Sellised teenused peavad olema vastavalt võimalustele kvaliteedilt vähemalt samal tasemel kui kokkulepitud reisiteenused. Korraldaja kohustus pakkuda asendusteenuseid puudutab ka juhtumeid, mille puhul reisija tagasipöördumine reisi alguspunkti ei teostu kokkulepitud moel.

11.2. Reisikorraldaja peab tegema reisijale vastava hinnaalanduse, kui asendusteenuseid sisaldav reisipakett on kvaliteedilt halvem kui reisipaketi lepingule vastav reisipakett.

11.3. Reisijal on õigus keelduda pakutud asendusteenustest, kui neid ei saa võrrelda reisipaketi lepingus kokkulepituga või kui pakutud hinnaalandus ei vasta muudatuste mõju tasemele. Kui reisija keeldub põhjendatult asendusteenustest või kui neid ei ole võimalik pakkuda, on reisijal õigus saada vastavat hinnaalandust või kahjuhüvitist ka sellisel juhul, kui ta lepingut ei lõpeta. Kui reisipaketis sisaldub reisija transport, peab korraldaja korraldama ilma tarbetu viivituseta reisijale lepingule vastava tagasisõidu ilma, et sellest tekiks reisijale lisakulusid.

11.4. Kui reisija ilma eelnevalt nimetatud aktsepteeritavate põhjendusteta pakutud asendusteenustest keeldub, ei ole tal õigust saada kahjuhüvitist ega hinnaalandust.


12. Hüvitis

12.1. Reisijal on õigus saada hüvitist näiteks lisakulude eest, mis tal on tekkinud lepingu rikkumise tulemusena ja kõigi summade eest, mida reisija on tasunud reisi jaoks, kuid, mis on muutunud kasutuks ning kojusõidu hilinemise tõttu tekkinud töötasu kaotus, ööbimise korraldamisest tekkinud lisakulud ning puhkuse- või reisinaudingu kaotus. Reisinaudingu kaotamise hüvitamise eelduseks on reisiteenuste osutamisel ilmnenud korraldajapoolne oluline lepingu rikkumine.

12.2. Reisijal on õigus saada hüvitist pagasi kaotsiminekust tuleneva kahju eest, kui see on viivituse kestust ja muid asjaolusid arvestades tekitanud reisijale kahju.

12.3. Reisijale makstav kahjuhüvitis määratakse tekkinud kahju suuruse alusel, kuid see ei või olla siiski suurem kui kolmekordne reisi hind. Selline vastutuse piirang ei puuduta siiski isikukahju ega tahtlikult või hoolimatusest tekitatud muud kahju.

12.4. Reisija vastutus korraldajale makstavate kahjude eest on sätestatud reisi üldtingimuste punktis 8.5.

12.5. Kui reisija tagasisõitu ei ole vältimatute ja erandlike olude tõttu võimalik teha kokkulepitud moel, vastutab reisikorraldaja vajalike, vastavalt võimalustele reisipaketi lepingu kohasest majutusest tekkivate kulude eest maksimaalselt kolme öö eest, kui seda ei tee transpordifirma.

Eelnevalt nimetatud kulude vastutuse piirang ei puuduta liikumispuudega reisijat või tema saatjat, lapseootel naist, ilma saatjata reisivat alaealist ega erilist meditsiiniabi vajavat isikut, kui reisikorraldajale on hiljemalt 48 tundi enne reisi algust isiku erivajadustest teada antud.


13. Broneerimisvead

13.1. Reisikorraldaja peab hüvitama ilma asjatu viivituseta reisijale kahju, mis tekib tema kasutatud broneerimissüsteemis ilmnenud tehnilisest veast või broneerimisprotseduuri käigus tehtud veast.

13.2. Reisijal ei ole õigust saada hüvitist, kui broneerimisviga tuleneb reisijast või üldtingimuste punktis 16.7 nimetatud vääramatutest ja erandlikest oludest.

13.3. Broneerimisviga võib olla tingitud ka reisijast, näiteks juhul, kui ta esitab korraldajale reisija või reisi kohta vigaseid või puudulikke andmeid. Reisija peab ka tavapärase hoolsuskohustuse alusel kontrollima talle antud dokumente, näiteks broneeringu kinnitust, ning teatama leitud puudustest ja vigadest korraldajat või vahendajat nii kiiresti kui võimalik. Kui reisija jätab enda kontrollimiskohustuse täitmata ja sellest tekib talle kahju, võidakse tema tegevusetust arvestada talle makstava kahjuhüvitise summa määramisel.